Hoijtink Campers honden welkom

Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden maken deel uit van elke huurovereenkomst en dienen door de huurder voor aanvang van de huurperiode ondertekend te worden. Aangezien het inzetten van de campers nauwkeurig gepland is, verzoeken wij u om de retourtermijn precies aan te houden. In de camper mag niet gerookt worden. 

Onze huurprijzen zijn all-in prijzen! Zij bestaan uit:

 1. Huurprijs is inclusief BTW.
 2. Volledige WA-casco verzekering met slechts € 1000,– eigen risico per schadegebeurtenis.
 3. Gevulde gasflessen, volle tank, biologisch afbreekbare toiletchemicaliën, luifel, fietsenrek en inventaris.
 4. Schoonmaken van het voertuig aan de buitenzijde.

1.  Verplichtingen verhuurder

De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:

 1. Tijdig en in goede staat die overeenstemt met de wettelijke eisen.
 2. Compleet met inventaris en toebehoren.
 3. Met bijbehorende documenten als kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, instructieboekje.
 4. Met voldoende instructie vooraf voor het gebruik van de camper.

2.  Verplichtingen huurder

De huurder is verplicht:

 1. De verschuldigde huur te voldoen, ook al gebruikt hij de camper niet of voor een kortere periode.
 2. De camper zorgvuldig, overeenkomstig zijn bestemming en als goed huisvader te gebruiken en geen veranderingen aan te brengen.
 3. De instructies van de verhuurder op te volgen.
 4. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren.
 5. In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B(E).

3.  Tekortkoming

 1. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht het contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. Bij ontbinding resp. gedeeltelijke ontbinding wegens een tekortkoming van de verhuurder restitueert hij de eventuele gehele of resp. gedeelte van de betaalde huur en borgsom.
 3. Bij overschrijding van de huurperiode moeten wij u helaas per aangevangen uur € 25,- in rekening brengen. Zouden wij door de te late teruggave schade lijden (b.v. aansprakelijkheidsstelling door de volgende huurder) dan behouden wij ons het recht voor, u voor de geleden schade aansprakelijk te stellen.    

4.  Kosten

 1. Brandstof, reparatie banden, leges, boetes, gerechtskosten etc, komen voor rekening van de huurder.
 2. De kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder.
 3. Te allen tijde dient de huurder zich met de verhuurder in contact te stellen voor het oplossen van (mechanische) defecten, die het goede gebruik in de weg staan.
 4. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele nota’s.
 5. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.

5.  Schade

 1. Bij elke schade door verlies, diefstal, in beslagname of beschadiging van de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder in overleg met de verhuurder, tenzij dit door omstandigheden onmogelijk is. De huurder houdt zich aan de instructies verkregen van de verhuurder. Telefoonnummer: 0621820316 
 2. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de daarmee verband houdende kosten, tenzij deze niet aan hem kunnen worden toegerekend.

6.  Betalingen

 1. De huurder verplicht zich tot betaling van de totale overeengekomen huursom. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden op rekening  NL54RABO0368427102
 2. Binnen 1 week na boeking 50% van de overeengekomen huursom.
 3. Het restant van de huursom uiterlijk 4 weken voor de aanvang van de huurperiode.
 4. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen 4 weken voor de vertrekdatum is de huursom ineens verschuldigd, binnen 1 week na boeking.
 5. De borgsom van € 1000,- kan contant voldaan worden of overgemaakt worden voor verkrijging van de camper.

7.  Annulering

 De huurder dient per aangetekende brief te annuleren, de annuleringskosten zijn;

 1. 8 weken voor aanvang van de huurperiode : 10% van de huursom.
 2. Tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode : 50% van de huursom.
 3. Tot aanvang van de huurperiode : 90% van de huursom.
 4. Vanaf de aanvangsdatum van de huurperiode : 100% van de huursom.
 5. De verhuurder poogt naar redelijkheid alsnog de camper te verhuren. Als dat lukt, wordt de annuleringssom naar evenredigheid verminderd, onder aftrek van € 40,- bemiddelingskosten.
 6. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper zal nimmer een restitutie van (een gedeelte van) de huursom tot gevolg hebben.
 7. Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

8.   Schoonmaken

De camper wordt aan de huurder als volgt uitgeleverd:
-  buitenzijde schoon                                         -  volle schoonwatertank
-  binnenzijde schoon                                         -  lege toilettank
-  volle brandstoftank                                         -  schone koelkast
-  lege vuilwatertank                                           -  schone toiletruimte

 1. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de camper heeft ontvangen.
 2. Bij een niet schoongemaakte camper wordt € 40,- in rekening gebracht, en van uw waarborgsom afgetrokken.
 3. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris niet aanwezig zijn kunnen de vervangingskosten in rekening worden gebracht.
 4. Indien blijkt dat de gestorte waarborgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades zal de huurder direct het meerdere boven de borgsom aan de verhuurder ter hand stellen (contant of cheques).

9.  Verkrijging voertuig

Bij het ophalen van de camper dient een kopie van het rijbewijs en paspoort (of identiteitsbewijs) van de bestuurder overlegt te worden.